Generelle betingelser
Våre salgsbetingelser gjelder for alt salg av varer og tjenester fra smart-laundry.no og Smart Laundry applikasjonen. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en bestillingsbekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Kjøp av varer på smart-laundry.no eller Smart Laundry applikasjonen kan kun gjøres av myndige personer over 18 år. Salgsbetingelsene og annen informasjon på smart-laundry.no og Smart Laundry applikasjonen er kun tilgjengelig på norsk. Vi leverer kun til hjemleveringsadresser, hvorav alle befinner seg på norsk fastland.

Forbrukerkjøp er regulert i norsk lov, blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp av varer på smart-laundry.no og Smart Laundry applikasjonen.

Definisjon av parter
Selger er: Smart Laundry AS, org. nr. 897396742 MVA, Slemdalsveien 72, 0373 OSLO, og blir i det følgende benevnt «Smart Laundry», «smar-laundry.no», «Smart Laundry applikasjonen», «selger», «vi», «oss», «vår» eller «vårt». Vårt telefonnummer er 991 00 989.

Kjøper er: Den person eller bedrift som er oppgitt som kjøper i bestillingsbekreftelsen, og blir i det følgende benevnt «kjøper», «bruker», «du», «deg», «din», eller «ditt».

Priser og betaling
Alle priser er oppgitt inkludert merverdiavgift med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Den totale kjøpesummen inkluderer alle kostnader forbundet med kjøpet, inkludert pakking, frakt, utlevering, pant, poser m.m.

Våre priser er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører. Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon.

For privatkunder gjøres kjøpesummen opp gjennom kredittkort med Stripe via våre nettsider eller applikasjonen. Kjøpesummen blir reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varene forlater vårt lager.

Levering og forsinkelse
Ved hjemleveringskjøp skjer utlevering på den adressen du har oppgitt i brukerprofilen din og i det tidsrommet som er angitt på bestillingsbekreftelsen. Smar Laundry AS har risikoen for varene inntil du har fått varene i din besittelse. Dersom leveringen av varene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om når levering kan skje. Ved forsinket levering på mer enn 2 timer få du 10% rabatt på neste ordre.

Reklamasjon
Smart Laundry forholder seg til Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002 for generelle regler rundt reklamasjon. Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter Forbrukerkjøpsloven.

Uavhentede bestillinger
Dersom du ikke er på din oppgitte hjemmeadresse når vi kommer med bestillingen i det avtalte tidsrommet, vil vi forsøke å ringe deg på ditt oppgitte telefonnummer for å avklare hva vi skal gjøre videre.

Ved hentingDu vil få mulighet til å få varene hensatt eller å få ordren kansellert til et ekstra returgebyr på minimum kr. 300,- for å dekke våre utlegg knyttet til retur av varene og for å dekke tapet som blir påført oss i form av usalgbare varer. Resten av verdien av varene vil bli kreditert tilbake på konto. De samlede gebyrene er begrenset oppad til bestillingens verdi.

Ved leveringDersom vi ikke får tak i deg vil varene bli hensatt dersom ikke annet er avtalt. Varer som krever legitimasjon vil bli fjernet fra bestillingen dersom bestillingen må hensettes.

Særavtaler, slik som hensetting av varer eller levering til andre adresser, gjøres kun dersom det ikke er til ulempe for Smart Laundry og alltid på kundens egen risiko. Smart Laundry tar ikke ansvar for forringet eller redusert kvalitet og/eller skader på varer som ikke blir levert i henhold til bestillingens opprinnelige betingelser.

Angrerett


Kundens plikter
På Smart Laundry ber vi alle som ønsker å handle om å registrere konto og noen opplysninger om seg selv i en brukerprofil. Noe av informasjonen vi ber om er lovpålagt, noe er nødvendig for å levere varene du bestiller og noe lar oss lage Smar Laundry til noe mer enn bare en butikk — nemlig et rikt og inspirerende nettsamfunn. Hvordan vi behandler disse brukeropplysningene kan du lese mer om i vår personvernerklæring.

Den som er registrert med bruker og som kunde hos Smart Laundry er ansvarlig for betaling av de ytelser Smart Laundry eller Smart Laundrys samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Smart Laundrys side.

En brukerkonto kan kun gjelde for én (1) person eller bedrift med tilhørende personalia og brukerinformasjon.

Når du oppretter en brukerkonto forplikter du deg til å

 • Påse at du oppretter riktig kontotype for ditt bruk, enten privatkonto eller bedriftskonto,
 • Oppgi riktig og komplett brukerinformasjon,
 • Sørge for at brukerinformasjonen er din og/eller at du har rett til å opptre - inkludert inngå bindende avtaler - på vegne av - personen eller enheten du registrerer eller handler for,
 • Oppdatere brukerinformasjonen hvis den forandrer seg. Hvis du gir uriktig informasjon, eller Smart Laundry mistenker at du har oppgitt uriktig informasjon, forbeholder vi oss retten til å nekte deg tilgang til tjenesten, endre eller slette innhold og/eller kansellere eller holde tilbake bestillinger.


 • Som registrert bruker er du selv ansvarlig for sikkerheten til din brukerkonto og for din profil. Du er også ansvarlig for alle aktiviteter som skjer i tilknytning til din brukerkonto og du forplikter du deg til å

 • Ikke dele ditt brukernavn eller passord med andre
 • Melde fra til oss hvis du tror din brukerkonto kan være misbrukt
 • Følge disse vilkårene og godta vår personvernerklæring.


 • Kuponger og gavekort
  Smart Laundry kan tilby avslag eller godtgjørelser, slik som rabatter, tilgodelapper eller gavekort, i form av «kuponger». Kuponger er digitale rabatter som utløses når gitte vilkår oppfylles. Disse vilkårene kan variere utifra kupongtype, og oppgis i tilknytning til kupongen. Kupongene kan være gyldige i en begrenset periode og er ofte knyttet til et krav om minimumsbestillinger. Smart Laundry er ikke erstatningspliktige for kuponger eller gavekort som utløper på dato uten at brukeren tar dem i bruk, uansett årsak.

  Kuponger kan ikke deles opp over flere handler og kan bare benyttes én gang. Kuponger kan derfor bare brukes på bestillinger som er minimum like store som kupongen selv.

  Smart Laundry kan tilby rabatter i form av kuponger for å belønne og oppfordre til å verve nye kunder. En person kan kun verves én (1) gang, og man kan maks få én (1) vervekupong per husstand.

  Kun reelle og unike juridiske personer med ekte personalia og bosted i Norge regnes som gyldige mottakere av vervekuponger. Hvis Smart Laundry mistenker at du har forsøkt å verve deg selv gjennom å lage flere brukerkontoer eller på annen måte misbruke kupongsystemet, forbeholder vi oss retten til å nekte deg tilgang til tjenesten, ugyldiggjøre kuponger, også ubrukte, samt slette eller deaktivere brukerkontoene misbruket har skjedd fra. Smart Laundry kan i tillegg kreve erstatning for tapt inntekt som følge av misbruket.

  Ekstraordinære forhold
  Smart Laundry er kun ansvarlig for tap for varen dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Smart Laundry kan vise at mangelen skyldes forhold utenfor Smart Laundrys kontroll, og som Smart Laundry ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

  Smart Laundry er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Smart Laundrys side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

  Force majeure
  Er Smar Laundry forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som ekstremt vær, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Smart Laundry fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

  Tvister og lovvalg
  Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting.

  Copyright
  Smart Laundry med logo er et registrert varemerke av Smart Laundry AS.

  Det er ikke tillatt å bruke navnet vårt, logoer, skjermbilder eller bilder på en måte som kan virke forvirrende eller implisere sponsing, anbefaling eller assosiasjon uten tillatelse.

  Alt innhold på disse nettsidene er Smart Laundry AS eller underleverandør av nevntes eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene, bilder/grafikk, design, typografi og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Smart Laundry AS.